התקשרו עכשיו! 054-7932020

פרטיות ותקנון

ברוכים הבאים אל ROOMSGALLERY (להלן – “האתר“). תקנון זה בא להסדיר את היחסים בין מפעיל האתר, רומס שותפות – באמצעות השותפות גב’ גלית דור שקד וגב’ ורד קסטל שתיל (להלן – “מפעיל האתר“) לבין  הגולש/ת /המשתמש/ת /המזמין/ה/ הרוכש/ת באתר (להלן – “המשתמש/ת“).
הנך מתבקש/ת לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים, כמו כן גלישתך באתר וההזמנה/הרכישה שלך באתר מהווה הסכם לתנאי תקנון האתר המפורטים להלן והתחייבות לפעול על פיהם, וכן התחייבות לפעול בהתאם להוראות כל דין רלוונטי. הוראות תקנון זה יחולו על כל גלישה ו/או שימוש ו/או רכישה שיעשו מצד המשתמש באתר ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתמש לבין ROOMSGALLERY ו/או מפעיל האתר לכן עליך לקרוא תקנון זה בעיון ובמלואו.
בכל מקום בתקנון זה בו נכתב “האתר” הכוונה גם למפעיל האתר.
מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתו הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

כללי

האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת העתקים מודפסים של תמונות אמנים שונים.

בביצוע רכישה באתר על המשתמש/ת לקחת בחשבון כי מסיבות טכנולוגיות הצבעים אשר המשתמש/ת רואה על המסך עשויים להיות שונים מהצבעים של התמונה, פוסטר, איור או צילום אותו יקבל בפועל (והצבעים אף יכולים להיות מושפעים מגודל התמונה המודפסת והחומר עליו הודפסו, כפי שנבחר בהזמנה שביצע המשתמש). בדרך כלל ההבדלים קטנים כתלות באיכות מסך המחשב של המשתמש. האתר עושה את מירב המאמצים על מנת לספק מוצר איכותי אך לא יחליף מוצר מהסיבה שהצבעים אינם זהים לצבעים ולטקסטורה אשר נצפו על ידי המשתמש/ת.כמו כן טעות בתיאור המוצר לא תחייב את האתר.
האתר רשאי בכל עת ועל פי שקול דעתו הבלעדי לעדכן את המוצרים באתר, להוסיף או להחסיר מוצרים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי, וכן לעדכן ו/או לשנות את מחירי המוצר מעת לעת, לרבות דמי משלוח.
האתר אינו מתחייב שכל המוצרים המופיעים באתר יהיו במלאי בעת הרכישה.
מפעיל האתר רשאי בכל עת ומבלי לתת על כך הודעה, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לבצע כל שינוי באתר או בכל חלק ממנו, להפסיק או להשהות את הפעלת האתר או חלקו. כמו כן, הפעילות באתר עשויה להיות מושהית או מעוכבת, באופן קבוע או זמני, חלקי או מלא.
מפעיל האתר אינו מתחייב שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלה בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והוא לא יהיה אחראי באופן כלשהו לתקלות ו\או שיבושים כאמור.
דעות, המלצות וחוות דעת הכלולות באתר הינן למטרות אינפורמטיביות בלבד ואינם מהווים המלצה ו/או חוות דעת לרכישת מוצר ו/או שירות מסוים, ועל כן מודע/ת המשתמש/ת ומסכימ/ה לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל תוכן אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו/ה של המשתמש/ת ובאחריותו/ה הבלעדית; על המשתמש/ת לבצע בעצמו/ה את כל הערכותיו/ה ובדיקותיו/ה לגבי כל מוצר ו/או שירות והמשתמש/ת מוותר/ת ויהיה/תהיה מנוע/ה מלהעלות כל טענה לגבי הסתמכות על מי מאלה.

השימוש באתר

עם כניסת המשתמש/ת לאתר הוא/היא מצהיר/ה שהוא/היא מקבל/ת על עצמו/ה את תנאי השימוש באתר. אם המשתמש/ת אינו/ה מסכימ/ה לתנאים עליו/ה להפסיק להשתמש באתר.
המשתמש/ת מצהיר/ה כי הוא/היא כשיר/ה לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והמשתמש/ת קטין/נה (מתחת לגיל 18) או אינו/ה זכאי/ת לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו/ה באתר כאילו קיבל/ה את אישור האפוטרופוס. האתר שומר לעצמו את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של משתמשים/ות שהתנהגותם/ן אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתתפות, או המנסים/מנסות לפגוע בניהולו התקין של המכירות באתר.
מפעיל האתר רשאי לעדכן את מחירי המוצרים באתר וכמו כן את תעריפון המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת.
מפעיל האתר רשאי להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות כמו כן רשאית מפעיל האתר בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
במקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים בכל אמצעי המדיה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

הזמנה באתר

(בכל מקום בו ייכתב בתקנון זה “המזמיןנ/ה” הכוונה למשתמש/ת שביצע/ה הזמנה/רכישה של מוצר באתר)
התשלום באתר מתבצע באמצעות כרטיסי אשראי והחיוב מתבצע במטבע שקלים חדשים. מחירי המוצרים באתר כוללים מע״מ על פי הדין.
בעת ביצוע רכישה/הרשמה באתר יידרש/תידרש המשתמש/ת להכניס למערכת את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, טלפון, יישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום. הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה הפרה של תקנון האתר ועבירה פלילית.
המשתמש/ת מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת, כי כל המידע שימסור/תמסור ו/או יעדכן/תעדכן באתר, הנו נכון, אמין, מלא ומדויק וכן כי ביצע/ה את ההזמנה ו/או מסר/ה את המידע בשמו/ה ועבור עצמו/ה בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורש/תה לעשות כן, במפורש, לפי תנאי תקנון זה.
חיוב המזמינ/ה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו/ידה, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע ההזמנה ואישורה על ידי חברת כרטיסי האשראי.
במעמד ביצוע ההזמנה תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, תישלח למשתמש/ת הודעה לדוא”ל שמסר/ה במועד הרכישה כי ההזמנה אושרה.
במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי יקבל/תקבל המשתמש/ת הודעה מתאימה. לצורך השלמת ההזמנה ת/ידרש המשתמש/ת ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות לצורך הסדרת אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע העסקה. יודגש כי אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה, וכי העסקה תיכנס לתוקפה רק לאחר קבלת אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב.
השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי בעת סיום ביצוע ההזמנה. במידה ואזל המוצר במלאי או שקיימת בעיה באספקתו, מפעיל האתר ידאג לעדכן את המשתמש/ת ו/או יהיה רשאי להודיע על ביטול ההזמנה.

 משלוח ואספקת המוצרים

האתר יספק את המוצרים למשתמש/ת לאזורים בתוך ישראל המוגדרים באתר באזור של “משלוחים וזמני אספקה”. המשלוחים יבוצעו ע”י חברת שילוח עצמאית.
מחירי המשלוחים יפורטו באתר והם יתווספו על מחירי המוצרים המפורטים באתר. אספקת המוצרים למשתמש כרוכה בתשלום מראש בגין המוצר ובגין עלות המשלוח (במוצרים שמיוצרים בהזמנה אישית כגון תמונות מודפסות במידות שונות עלות המשלוח מותנית גם במידותיו).
אספקת המוצרים עד 21 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה (ימי עסקים: ימים א’ – ה’, לא כולל ערבי חג וחג, ימי ו’ וימי שבת/שבתון).
יתכנו זמני אספקה שונים לחלק מהמוצרים. מובהר כי זמני האספקה המפורטים לעיל הינם זמנים משוערים. יעשו מירב המאמצים לספק את הסחורה בהקדם האפשרי.
באחריות המזמינ/ה לוודא את שלמות המוצר מיד במעמד קבלת השליחות על מנת לוודא כי אין בו פגם כלשהו. לא תתקבל מפי המזמינ/ה טענה לפגם במועד המאוחר לקבלת המשלוח של המוצר.

מפעיל האתר לא ישא באחריות עבור הזמנות שלא יגיעו ליעדן מסיבות אשר תלויות במשתמש/ת או במזמינ/ה לרבות פרטים שגויים שנמסרו ע”י המזמינ/ה כגון כתובת מען, פרטי כרטיס אשראי, פרטים אישיים וכדומה.
 מפעיל האתר לא יהיה אחראי לאיחורים בביצוע אספקת המוצרים אשר נגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתו לרבות שביתות השבתות וכיו”ב ו/או עיכובים של הגוף שבאמצעותו מבוצעת ההובלה והאספקה של המוצרים.
במקרה של איחור או עיכוב באספקה הידועים מראש למפעיל האתר ינקוט מפעיל האתר במירב המאמצים בכדי ליידע את המזמינ/ה מראש בדבר האיחור או העיכוב הצפוי כאמור, בהתאם לפרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידי המזמינ/ה במועד הרכישה.
על אף האמור לעיל, בכל מקרה שבו ייקבע כי חלה אחריות על מפעיל האתר ו/או מי מטעמו, היקף הפיצוי של מפעיל האתר ו/ו מי מטעמו כלפי המזמינ/ה לא יעלה על מחיר המוצר שנרכש ע”י המזמין.
בכל מקרה במידה והמוצר לא סופק על פי זמני האספקה המפורטים באתר, על המשתמש/ת ליידע את הספק באופן מידי.

 החזרת מוצר וביטול הזמנה

מפעיל האתר מתחייב לפעול בהגינות ולעמוד במתן רמת שירות גבוהה’ בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 והתקנות שהותקנו על פיו, כפי שיעודכנו מעת לעת (להלן: “חוק הגנת הצרכן”). בכל מקרה של סתירה בין הוראות חוק הגנת הצרכן, לבין ההוראות המופיעות בתקנון זה, תגברנה הוראות חוק הגנת הצרכן.
מוצר בהזמנה אישית – כל המוצרים המוצעים למכירה באתר הם מוצרים בהזמנה אישית ואינם מוצרי מדף. לא ניתן לבטל הזמנה של מוצר בהזמנה אישית, למעט במקרה בו נמצא בהזמנה האישית פגם במוצר שאז יחולו הכללים הרלבנטיים לגבי “החזרת מוצר פגום” כמפורט למטה (כמפורט לעיל באחריות המזמין לבדוק העדר פגם במוצר מיד עם קבלת השליחות!).

 החזרת מוצר פגום: כאמור לעיל, המזמינ/ה מחויב/ת לבדוק את טיב המוצר מיד עם קבלת השליחות. במידה והמזמינ/ה לא דיווח/ה למפעיל האתר מידית על פגם במוצר לא יהיה למזמינ/ה זכות לדרוש את החלפת המוצר או תיקונו בשל טענת פגם. במידה והמוצר התקבל בידי המזמינ/ה כשהוא פגום, או כאשר מפרט המוצר בפועל שונה מן המפרט שהוצג באתר והוא/היא הודיע/ה על כך למפעיל האתר מייד עם קבלת המשלוח יחד עם פירוט הפגם כי אז רשאי המזמינ/ה לדרוש את החלפת המוצר או תיקונו ולחילופין לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר לידיו באמצעות השבת המוצר למפעיל האתר בתיאום מראש עמו (כשהמוצר ללא פגם או נזק נוסף מלבד הפגם שדווח עליו) וקבלת החזר כספי מלא של התשלום ששילמ/ה עבור המוצר באמצעות כרטיס האשראי שבאמצעותו שולם המוצר (החזר כספי לתשלום שנעשה באמצעותPAYPAL   יבוצע על-ידי זיכוי חשבון ה PAYPAL).

 כל הודעה על פגם במוצר תעשה על ידי שליחת מייל  לכתובת: [email protected] (אשר חובה לאשר קבלתו טלפונית). בכל הודעת ביטול עסקה חובה על המזמינ/ה לציין מספר הזמנה, שם מלא ומספר תעודת זהות וטלפון. ללא פרטים אלה לא ניתן יהיה לבטל את העסקה.

ביטול עסקה על ידי מפעיל האתר:

מפעיל האתר יהיה רשאי לבטל את ההזמנה ו/או ההתקשרות עם המזמינ/ה במקרים להלן:

  • במקרה בו נפלה טעות בתום לב באחד מן הנתונים המפורטים בדף המכירה
  • במקרה בו מסר/ה המזמינ/ה פרטים לא נכונים ו/או לא מדויקים ו/או לא מושלמים
  • במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין
  • אם יתברר למפעיל האתר כי העסקה ו\או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של המזמינ/ה ו\או צד ג’ כלשהו ו/או נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה
  • אם יתברר למפעיל האתר כי המזמינ/ה עלול/ה לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו זכה לצד ג’ ו\או לסחור בו ו/או לפעול תוך הפרת זכויות יוצרים במוצר (בהקשר זה המשתמש/ת מאשר/ת ומתחייב/ת כי לא ימכור/תמכור מוצרים שרכש/ה באתר לצד ג’ כלשהו)
  • בכל מצב דברים בו מפעיל האתר נדרש לעשות כן בהתאם להוראה שיפוטית ו/או הוראה של גוף מוסמך וכן בהתאם להוראות כל דין.
    במקרה זה יוחזר למזמינ/ה מחיר העסקה ששולם על ידו/ידה באופן שבו שולם על ידו/ידה. מלבד מחיר העסקה ששילם לא תהיה למזמינ/ה כל טענה, תביעה ו\או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי מפעיל האתר ו/או כלפי מי מטעמם בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

 קניין רוחני/זכויות יוצרים

האתר והתוכן המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, תמונות, טקסטים, איורים, צילומים, קטעי אודיו, שרטוטים, גרפיקה, שמות וסימנים מסחריים, צרור רעיונות חלקי או כולל, כל מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר וכן קבצים ויישומים מכל מין וסוג שהוא המופיעים באתר מכופתרות, וכיו”ב (להלן “המידע“) לרבות המוצרים הנמכרים באתר כולל התמונות הנמכרות במסגרתו (להלן: “המוצרים”), בין שהינם רשומים ובין אם לאו, שייכים בלעדית לאתר ו/או לצד שלישי אשר הרשה למפעיל האתר להשתמש בהם, להציג אותם ולמכור אותם באתר, והם מוגנים ע”י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל וכמו כן ע”י אמנות בינ”ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. המידע והעיצובים שייכים באופן בלעדי למפעיל האתר  ו/או לצד שלישי אשר התיר למפעיל האתר להשתמש בהם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם, ליצור עבודות נגזרות או למכור ו/או להציג ו/או להכניס שינויים ו/ או להשתמש בכל דרך אחרת במידע ובמוצרים המופיעים באתר מלבד שימוש עצמי של המשתמש/ת, אלא אם כן ניתנה הסכמה מוקדמת כתובה ומפורשת של מפעיל האתר.

המשתמש/ת מאשר/ת ומתחייב/ת כי לא ימכור/תמכור מוצרים שרכש/ה באתר לצד ג’ כלשהו.

אבטחת מידע ופרטיות באתר

מפעיל האתר מתחייב לשמור על סודיות המידע שמסר/ה המשתמש/ת ולא לעשות כל שימוש במידע ולא להעבירו לגורם אחר  אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, ולצורך שמירת קשר עם המשתמש/ת.
מפעיל האתר יהיה רשאי לשלוח למשתמש/ת לדוא”ל ולטלפון הנייד של המשתמש/ת הודעות בדבר מבצעים שונים וחידושים וכיו”ב שעשויים לעניין את המשתמש/ת באופן אישי. במידה ובעתיד יהיה המשתמש/ת מעוניינ/ת להפסיק שירות זה כל שיהיה עליו/ה לעשות הוא להודיע למפעיל האתר על כך בכתב לדוא”ל המופיע להלן בפרטי “צור קשר” והשירות יופסק.
מפעיל האתר מודע לרגישות הכרוכה בהפעלתו של אתר מכירות באינטרנט ולכן הוא נוקט באמצעי זהירות מתקדמים עבור רכישה בטוחה. העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת, בטכנולוגיית הצפנת הנתונים ברמה הגבוהה ביותר, PCI-DSS  level 1, ופרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים במערכת. מפעיל האתר מקדיש משאבים ונוקט אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ו/או למחשבי החברה ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים/ות באתר. עם זאת, על אף המאמצים והמשאבים המושקעים בכך, מפעיל האתר אינו יכול להתחייב בפני המשתמשים/ות לכך שלא תתאפשר חדירה לא חוקית למאגרי המידע הכלולים באתרים וברשת המחשבים וידוע למשתמש/ת שמפעיל האתר ו/או מי מטעמו לא יישא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן ישירים או עקיפים ,שנגרמו למשתמש/ת כתוצאה מכך לרבות בשל פגיעה בפרטיות.

סמכות ומקום שיפוט

סמכות השיפוט במקרה של מחלוקת בין הנוגעת לרכישת מוצר באתר ו/או שירות ו/או שימוש כלשהו באתר, על כל הכרוך והנובע מכך, תהיה של הדין הישראלי ומקום השיפוט הבלעדי יהיה בבתי המשפט בתל אביב בלבד.

צור קשר

שירות הלקוחות של האתר בדוא”ל [email protected] ובטלפון: 054-7932020 נועד לתת מענה בכל שאלה לגבי האתר, בקליטת הזמנה, בבירורים באשר למוצרים ו/או לאספקתם, בפתרון בעיות לפני ואחרי משלוח, לסייע בגלישה באתר וכן לשמוע תלונות ומחמאות.

שירות הלקוחות של האתר פועל טלפונית בימים א’ – ה’ בין השעות 09:00 – 17:00 וביום ו’ בין השעות 09:00 – 13:00.  דרך האתר ניתן להזמין 24 שעות ביממה.

-->
Skip to content